Council

  CHAIRMAN


  Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman

  Minister of Education

    Deputy Chairman


    Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

    Minister of Religious Affairs

     Members

      Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong

      Minister of Home Affairs

        Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar

        Minister of Energy and Industry

        Prime Minister's Office

          Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi

          Minister of Health

            Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned

            State Mufti

              Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd Salleh

              Attorney General

                Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Salim bin Haji Besar

                Syar'ie Chief Justice

                  Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar

                  Deputy Minister of Education

                    Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd Juanda bin A. Rashid

                    Permanent Secretary (Law and Welfare)

                      Yang Mulia Datin Paduka Dr Hjh Romaizah binti Hj Md Salleh

                      Permanent Secretary

                      Ministry of Education

                        Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd Yusof

                        Permanent Secretary

                        Ministry of Religious Affairs

                          Yang Mulia Dayang Norliah binti Haji Kula

                          Permanent Secretary

                          Ministry of Finance

                            Yang Mulia Awang Haji Mohd Noor Jusmin bin Haji Abd Samad

                            Permanent Secretary I

                            Ministry of Culture, Youth and Sports

                              Yang Mulia Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal

                              Rector

                              Sultan Sharif Ali Islamic University

                                Yang Mulia Awang Haji Abdul Manap bin Othman

                                Acting Director General

                                Public Service Department

                                  Yang Mulia Awang Haji Mohamad Rozaiman bin Dato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman

                                  President Law Society of Brunei Darussalam

                                    Yang Mulia Pengiran Haji Moksin bin Pengiran Haji Yusof

                                    Partner Deloitte & Touche

                                      Yang Mulia Dr Arman bin Haji Asmad

                                      Assistant Rector

                                      Sultan Sharif Ali Islamic University

                                        Yang Mulia Dayang Hajah Surianah binti Haji Alias

                                        Secretary

                                        Sultan Sharif Ali Islamic University

                                          Yang Mulia Awang Zulhilmi bin Mat Ali

                                          Representative of the Guild of Graduates

                                          Sultan Sharif Ali Islamic University