Council

  CHAIRMAN


  Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman

  Minister of Education

   Members

    Deputy Chairman


    Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

    Minister of Religious Affairs

      Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned

      State Mufti

        Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Hairol Arni bin Haji Abdul Majid

        Attorney General

          Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Salim bin Haji Besar

          Chief Shari'e Judge

            Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid @ Haji Sabli bin Haji Arshad

            Legislative Council Member

              Yang Mulia Dayang Hajah Norliah binti Haji Kula

              Permanent Secretary (Policy and Fiscal)

              Ministry of Finance and Economy

                Yang Mulia Dr Haji Azman bin Ahmad

                Permanent Secretary (Higher Education)

                Ministry of Education

                  Yang Mulia Dr Norfarizal bin Othman

                  Acting Director General of Public Service Department

                    Yang Mulia Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal

                    Rector

                    Sultan Sharif Ali Islamic University

                      Yang Mulia Awang Javed Ahmad

                      Chief Executive Officer

                      Darussalam Enterprise

                        Yang Mulia Awang Haji Shahrildin bin Pehin Orang Kaya Lela Utama Dato Paduka Haji Jaya

                        Acting Managing Director

                        Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sdn. Bhd.

                          Yang Mulia Dr Awang Nur Rahman

                          Chief Executive Officer

                          Ghanim International Corporation

                            Yang Mulia Awang Ahmad Basuni bin Haji Abbas

                            Representative of the Law Society of Brunei Darussalam

                              Yang Mulia Dr Arman bin Haji Asmad

                              Assistant Rector

                              Sultan Sharif Ali Islamic University Senate Representative

                                Yang Mulia Awang Haji Abdul Rashid bin Haji Damit

                                Sultan Sharif Ali Islamic University Alumni Representative