IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

TAJUK TAWARAN:

 

 

1. UNISSA/SBOO12/2019/2O2O MEMBEKAL, MENYEDIAKAN DAN MENGEMAS BAGI JAMUAN SEMPENA MAHRAJAN HAFL AL-TAKHARRUJ KE-9 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI.

 

3. UNISSA/SBOO13/2019/2020 MEMBEKAL, MENYEDIAKAN DAN MENGEMAS BAGI JAMUAN MAJLIS KHATAM AL-QURAN SEMPENA HAFL AL-TAKHARRUJ KE-9 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI.

 

3. UNISSA/SB0014/2019/2020 TO SUPPLY, DELIVER AND INSTALL OF NEW AUTOMATIC ENTRY BARRIER WITH RFID READER SYSTEM FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA).

 

4. UNISSA/SB0015/2019/2020 TO DESIGN, FABRICATE’ SUPPLY AND INSTALL LOGISTIC MATERIALS FOR MAHRAJAN HALF AL-TAKHARRUJ KE-9 UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI.

 

5. UNISSA/SBOO16/2019/2020 TO REPLACE, SUPPLY AND INSTALL NEW SPLIT UNITS AIR-CONDITIONING SYSTEM FOR UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA).

 

l. Tawaran adalah  dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2. Dokumen tawaran boleh diperolehi:

 

BAHAGIAN KEWANGAN
TINGKAT 1, BANGUNAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
SIMPANG 347, JALAN PASAR GADONG
GADONG BE131O
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

Nota: Dokumen tawaran akan mengandungi borang sebutharga, spesifikasi dan/atau syarat-syarat tawaran dan juga borang pengakuan integriti penender.

 

3. Pada waktu-waktu (termasuk menerima yuran tawaran) seperti berikut :

 

Hari Isnin hingga Khamis
8.30 pagi hingga 11.00 Pagi
2.00 petang hingga 3.00 Petang

 

Hari Sabtu
8.30 pagi hingga 10.00 Pagi
*Kecuali Hari Isnin, 15 Julai 2019 bersamaan dengan 12 Zulkaedah 1440H sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah ibni Almarhum Sultan Haji Omar’Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien

 

4. Yuran tawaran adalah $10.00 sahaja dan tidak akan dikembalikan kepada setiap syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang sah.

 

5. Segala kehendak dalam Borang Sebut harga mestilah ditulis dengan betul dan terang, jika tidak permohanan tawaran ini akan ditolak

 

6. Permohonan Tawaran ini akan ditolak jika sebarang perubahan / pembetulan pada Harga Tawaran yang menggunakan’ Blanco

 

7. Sebarang perubahan / pembetulan pada Harga Tawaran hendaklah ditandatangani asal (initial) dan cop syarikat.

 

8. Tawaran hendaklah diisi dalam borang sebut harga yang asal (tidak boleh di fotokopi dan di scan). Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan kedalam Peti Sebut harga yang disediakan dan dialamatkan kepada :

 

PENGERUSI SEBUT HARGA
UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI,
SIMPANG 347, JALAN PASAR GADONG,
GADONG. BE1310,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

9. Tawaran hendaklah disimpan didalam sampul surat tertutup rapi. Di sampul surat berkenaan hendaklah ditulis tajuk dan bilangan tawaran disebelah kiri atas sepertimana yang diiklankan serta tarikh tuiup iklan ini, tanpa menunjukkan sebarang identiti, nama
atau logo syarikat / pembekal.

 

10. Tawaran hendaklah dikembalikan tidak lewat hari Rabu, 24 julai 2019 jam 2.00 petang. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan diterima.

 

11. Sijil pendaftaran Syarikat/Nama-Nama Perniagaan (Form 16 & 17 / Form X) hendaklah disertakan bersama tawaran.

 

12. Sijil pengiktirafan daripada Kementerian Pembangunan, AITI dan yang berkenaan bagi kerja-kerj a yang berkaitan.

 

13. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran-tawaran yang rendah atau sebarang tawaran.