IKLAN TAWARAN DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

TAJUK TAWARAN:

    1. UNISSA/SB0018/2019/2020 MEMBEKAL PERKHIDMATAN MEMBUANG SAMPAH BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI SELAMA SATU (1) TAHUN

1. Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2. Dokumen tawaran boleh diperolehi :

BAHAGIAN KEWANGAN
TINGKAT 1, BANGUNAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
SIMPANG 347, JALAN PASAR BAHARU,
GADONG BE1310
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Nota: Dokumen tawaran akan mengandungi borang sebutharga, spesifikasi dan/atau syarat-syarat tawaran dan juga borang pengakuan integriti penender.

3. Pada waktu-waktu (termasuk menerima yuran tawaran) seperti berikut:

Hari Isnin hingga Khamis
8.30 pagi hingga 11.00 pagi
2.00 petang hingga 3.00 petang

Hari Sabtu
8.30 pagi hingga 10.00 pagi

4. Yuran tawaran adalah $10.00 sahaja dan tidak akan dikembalikan kepada setiap syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang sah.

5. Segala kehendak dalam borang sebut harga mestilah ditulis dengan betul dan terang, dan lengkap, jika tidak permohonan tawaran ini akan ditolak.

6. Permohonan Tawaran ini akan ditolak jika sebarang perubahan/ pembetulan pada Harga Tawaran yang menggunakan ‘Blanco’.

7. Sebarang perubahan / pembetulan pada Harga Tawaran hendaklah ditandatangani asal(initial) dan cop syarikat.

8. Tawaran hendaklah diisi dalam borang sebut harga yang asal (tidak boleh di fotokopi dan di scan). Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan kedalam Peti Sebut harga yang disediakan dan di alamatkan kepada:

PENGERUSI SEBUT HARGA
UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI,
SIMPANG 347, JALAN PASAR BAHARU
GADONG, BE 1310
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

9. Tawaran hendaklah disimpan didalam sampul surat tertutup rapi. Di sampul surat berkenaan hendaklah ditulis tajuk dan bilangan tawaran disebelah kiri atas sepertimana yang diiklankan serta tarikh tutup iklan ini, tanpa menunjukkan sebarang identiti, nama atau logo syarikat/ pembekal.

10. Tawaran hendaklah dikembalikan tidak lewat hariRabu, 14 Ogos 2019 jam 2.00 petang. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan diterima.

11. Sijil Pendaftaran Syarikat/Nama-Nama Perniagaan (Form 16 & 17 / Form X) hendaklah disertakan bersama tawaran.

12. Sijil Pengiktirafan daripada Kementerian Pembangunan, AITI dan yang berkenaan bagi kerja-kerja yang berkaitan hendaklah disertakan bersama tawaran.

13. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran-tawaran yang rendah atau sebarang tawaran.