PENERBITAN IKLAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

TAJUK TAWARAN:

 • UNISSA/SB0019/2019/2020 – KERJA PEMELIHARAAN MEMOTONG RUMPUT BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI SELAMA SATU (1) TAHUN.

 

 •   UNISSA/SB0021/2019/2020 – CHECKING, GENERAL SERVICING, REPAIR AND TOP UP GAS VARIES TYPE OF AIR-CONDITIONING UNIT AT UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) FOR ONE (1) YEAR

 

 •  UNISSA/SB0022/2019/2020 – CHECKING, GENERAL SERVICING, REPAIR AND TOP UP GAS VARIES TYPE OF AIR-CONDITIONING UNIT FOR HOSTEL AT UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) FOR ONE (1) YEAR

 

 •  UNISSA/SB0023/2019/2020 – ONE (1) YEAR TERM CONTRACT FOR ELECTRICAL MAINTENANCE WORKS FOR HOSTEL AT UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA)

 

 •  UNISSA/SB0024/2019/2020 – ONE (1) YEAR TERM CONTRACT FOR ELECTRICAL MAINTENANCE WORKS AT UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) 

   

  1. Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

  2. Dokumen tawaran boleh diperolehi:

   

  BAHAGIAN KEWANGAN

  TINGKAT 1, BANGUNAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

  SIMPANG 347, JALAN PASAR GADONG,

  GADONG BE1310

  NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

   

  Nota: Dokumen tawaran akan mengandungi borang sebutharga, spesifikasi dan/atau syarat-syarat tawaran dan juga borang pengakuan integriti penender.

   

  3.Pada waktu-waktu (termasuk menerima yuran tawaran) seperti berikut :

   

  Hari Isnin hingga Khamis

  8.30 pagi hingga 11.00 pagi

  2.00 petang hingga 3.00 petang

   

  Hari Sabtu

  8.30 pagi hingga 10.00 pagi

  4. Yuran tawaran adalah $10.00 sahaja dan tidak akan dikembalikan kepada setiap syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal sama aDA yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang sah.

  5. Segala kehendak dalam Borang Sebut harga mestilah ditulis dengan betul dan terang, jika tidak permohanan tawaran ini akan ditolak.

  6. Permohonan Tawaran ini akan ditolak jika sebarang perubahan / pembetulan pada Harga Tawaran yang menggunakan Blanco’

  7. Sebarang perubahan / pembetulan pada Harga Tawaran hendaklah ditandatangani asal (initial) dan cop syarikat.

  8. Tawaran hendaklah diisi dalam borang sebut harga yang asal (tidak boleh di fotokopi dan di scan). Tawaran yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan kedalam Peti Sebut harga yang disediakan dan dialamatkan kepada :

   

  PENGERUSI SEBUT HARGA

  UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI,

  SIMPANG 347, JALAN PASAR GADONG,

  GADONG, BE1310,

  NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

  9. Tawaran hendaklah disimpan didalam sampul surat tertutup rapi. Di sampul surat berkenaan hendaklah ditulis tajuk dan bilangan tawaran disebelah kiri atas sepertimana yang diiklankan serta tarikh tutup iklan ini, tanpa menunjukkan sebarang identiti, nama atau logo syarikat / pembekal.

  10. Tawaran hendaklah dikembalikan tidak lewat hari Rabu, 28 Ogos 2019 jam 2.00 petang. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan diterima.

  11. Sijil pendaftaran Syarikat/Nama-Nama Perniagaan (Form 16 & 17 / Form X) hendaklah disertakan bersama tawaran.

  12. Sijil pengiktirafan daripada Kementerian Pembangunan, AITI dan yang berkenaan bagi kerja-kerja yang berkaitan.

  13. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran-tawaran yang rendah atau sebarang tawaran.