Job Opportunities

Iklan Jawatan Pekerja Tingkat II (Bergaji Hari)

Calon-calon yang terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini adalah dipelawa untuk memohon bagi jawatan:   JAWATAN: PEKERJA TINGKAT ..