Job Opportunities

IKLAN JAWATAN PEMBANTU TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Calon-calon yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dipelawa untuk memohon jawatan berikut: JAWATAN : PEMBANTU TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SH..