Job Opportunities

Iklan Jawatan Pembantu Teknik Kanan

Calon-calon yang terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dipelawa untuk memohon jawatan-jawatan berikut:-   JAWATAN               :      ..