Job Opportunities

Iklan Jawatan Pegawai Kewangan (Bergaji Hari)

Calon-calon yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dipelawa untuk memohon jawatan berikut: JAWATAN : PEGAWAI KEWANGAN (BERGAJI HARI), UNIVERSITI ISLAM SULTAN..